Kernenergie

Eeen omstreden uiterst complexe energiebron. Maar, als we de uitdagingen van het klimaatverdrag aan willen gaan, is het nodig dat we alle opties moeten afwegen, ook kernenergie. Net als bij wind en zon gaat het voornamelijk om de productie van elektriciteit. Deze elektriciteit kan vervolgens omgezet worden naar warmte met het gebruik van een warmtepomp. Ook is het mogelijk om restwarmte uit de centrale te gebruiken. Kernenergie is dus geen directe warmtebron.

Wat is kernenergie?
Kernenergie is energie die vrijkomt uit uranium. Door uraniumatomen te splitsen, komt er warmte en stroom vrij. Dit drijft vervolgens een turbine aan waardoor er elektriciteit wordt opgewekt. In dit proces komt er weinig CO2 vrij en de energiedichtheid is groot. In Nederland staat er een kerncentrale in Borssele die jaarlijks 3,3 miljoen MWh levert aan het elektriciteitsnet. Omdat kernenergie omstreden is, zeker na de Tsjernobylramp, zijn er vaak plannen geweest om deze centrale te sluiten. Zeeland heeft echter besloten om voorlopig de centrale niet te sluiten om zo de klimaatdoelstellingen te halen en een haalbare Regionale Energie Strategie te kunnen presenteren. In 2018 stemde VVD, PVV, CDA en FvD voor de bouw van meer kerncentrales om zo de energietransitie te versnellen. Tijdens de Algemene Politieke ­Beschouwingen, september 2020, hield de VVD een pleidooi voor kernenergie in Nederland. De vraag werd gesteld wat ervoor nodig is om investeerders aan te trekken om kerncentrales te bouwen. Het kabinet is gevraagd een marktonderzoek te doen.

Is kernenergie duurzaam?
Deze vraag zorgt voor veel discussie. Het grote voordeel van kernenergie is dat er weinig uitstoot is en er veel elektriciteit geleverd kan worden in één centrale. Toch is uranium niet oneindig voorradig. Op dit moment zijn er nog veel voorraden aanwezig. Een energietransitie waarin kernenergie een grotere rol gaat spelen, zal deze voorraden echter wel verdunnen. Zo pleit WiseNederland:
Als we zouden besluiten om alle elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen te vervangen door kerncentrales dan zou er genoeg rendabel winbare uranium als brandstof beschikbaar zijn voor ongeveer 3 tot 4 jaar.”

Daarnaast zorgt kernenergie voor kernafval. De winning van uranium zorgt voor radioactief materiaal. Op dit moment kunnen we dit kernafval nog niet volledig afbreken. Daarom wordt kernafval opgeslagen in boven- en ondergrondse opslagplaatsen. Dit kernafval kan duizenden jaren radioactief blijven. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee omdat terrorisme, natuurrampen en ongelukken kunnen zorgen voor blootstelling aan dit afval. Innovatie is nodig om een oplossing te bieden voor een volledige afbreking van dit radioactief kernafval.

Positie Energie voor Elkaar
Innovaties versnellen de energietransitie. De aarde vraagt om een snelle en efficiënte verduurzaming. Op een slim groen warmtenet kunnen verschillende bronnen aangesloten worden, zo ook warmte van een door kernenergie aangestuurde warmtepomp. Ook kan restwarmte uit de centrale gebruikt worden voor de verwarming van huizen en kantoren. Energie voor Elkaar legt op dit moment geen prioriteit bij kernenergie omdat wij de warmtevraag zien als een lokale vraag, waarin andere duurzamere en minder risicovolle warmtebronnen voldoende warmte kunnen bieden. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen van kernenergie met belangstelling.